2020-03-20 11:25:14

ORGANIZIRANA DEŽURSTVA U ŠKOLI

DEŽURSTVO U SREDNJOJ ŠKOLI ZLATAR

od 23.ožujka 2020. pa do daljnjega određuje se kako slijedi:

 

PONEDJELJKOM

8:00 – 10:00

Anđelko Varga, Danijela Smetiško

Natalija Bingula, Martina Škof Sviben, Stela Markulin

SRIJEDOM

8:00 – 10:00

Emica Majdak

ravnateljica Zdenka Rogina, Marija Vragović

PETKOM

8:00 – 10:00

Gordana Martinec, Valentina Majdak Šala

Barica Hitrec, Jasmina Martinjak Futivić, Silvija Dedović

 

pod više se nalazi Odluka o obavljanju rada kod kuće radnika Srednje škole Zlatar

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

       SREDNJA ŠKOLA ZLATAR

    Braće Radića 10

                  49250 Zlatar

KLASA: 602-03/20-01/53

URBROJ: 2211/01-380/1-9-02-20-1

Zlatar, 20. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 60. Statuta Srednje škole Zlatar ((KLASA: 012-01/19-01/2, URBROJ: 2211/01-380/1-9-01-19-6 od 31.01.2019.g.),) i Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01/20-01/00178, URBROJ: 533-01-20-0002 od 19. ožujka 2020. godine, ravnateljica Srednje škole Zlatar donosi

O D L U K U

o obavljanju rada kod kuće radnika Srednje škole Zlatar

I.

Zbog sprječavanja širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu nastavnici i stručni suradnici  od 20. ožujka 2020.g. radit će kod kuće i to u skladu s procjenom odnosno tehničkim mogućnostima.

Rad nastavnika i stručnih suradnika radi provođenja nastave na daljinu odvija se u skladu s odlukom o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza za šk. god. 2019./2020.

Obveze nastavnika i stručnih suradnika u obavljanju nastave na daljinu, odnosno rada kod kuće su:

osigurati kontakte i način komunikacije (virtualna učionica, telefon, e-mail), svaki dan biti dostupan barem određeno vrijeme u virtualnoj školskoj zbornici, obvezno održavanje nastave na daljinu odvija se u propisanom opsegu radnog vremena (prema važećem rasporedu sati), obvezna priprema sadržaja,održavanje komunikacije s učenicima, roditeljima Školom i Ministarstvom znanosti i obrazovanja te davanje povratne informacije učenicima i roditeljima, sudjelovanje u drugim aktivnostima prema uputi ravnatelja i MZO-a.

II.

Administrativno-tehničko osoblje također će obavljati rad kod kuće i to u skladu s procjenom odnosno tehničkim mogućnostima u običajnom opsegu radnog vremena.

III.

Iznimno od točke I. i II. ove Odluke rad u Školi odvija se samo kada je to nužno radi kontinuiranog izvođenja nastave na daljinu.

Ostali nužni poslovi su poslovi održavanja i kontrole centralnoga grijanja u Školi, poslovi čišćenja Škole koji su nužni radi provođenja mjera zašite sprječavanja širenja zaraze te poslovi koji su žurni radi ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika Škole.

Poslovi iz stavka 2. ove točke provode se samo s nužnim osobljem vodeći računa o kriterijima rizičnosti (zdravstveno stanje, blizina i način dolaska na posao, obveze radnika o brizi za starije nemoćne osobe i slično), a prema posebnom rasporedu.

IV.

Ravnatelj je odgovorna osoba za provođenje mjera zašite sprječavanja širenja zaraze kao i za provođenje poslova iz ove Odluke.

V.

Radnici potpisuju izjavu da imaju uvjete za rad kod kuće radnika u skladu Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01/20-01/00178, URBROJ: 533-01-20-0002 od 19. ožujka 2020. godine.

Izjava je sastavni dio ove Odluke te osnova za izdavanje odluke o rasporedu rada za svakog zaposlenika.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do opoziva.

Ova Odluka objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole i dostavlja svim radnicima Škole.

                                                                                                RAVNATELJICA:

                                                                                            Zdenka Rogina, dipl.iur


Srednja škola Zlatar