preskoči na sadržaj

Srednja škola Zlatar

 > Početna
Vijesti

JAVNI NATJEČAJ - ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Autor: Lidija Pelko, 9. 2. 2018.

Srednja škola Zlatar raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u školi, a za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Javni natječaj će biti objavljen u dnevnom tisku „Večernji list“ dana 11.02.2018.g. (nedjelja) te od tog dana teče natječajni rok od 15 dana za prijavu na natječaj.

Više o samom natječaju i uvjetima možete pročitati u prilogu.

SREDNJA ŠKOLA ZLATAR

raspisuje javni natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

I.

Srednja škola Zlatar daje u zakup poslovni prostor (za obavljanje ugostiteljske djelatnosti) koji se nalazi u Srednjoj školi Zlatar, na adresi Braće Radića 10, 49250 Zlatar.

Prodaja i konzumacija alkoholnih pića i duhanskih proizvoda u poslovnom prostoru u Školi je zabranjena.

Poslovni prostor koji se daje u zakup je površine 13,3 m², a može se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu dan ranije na broj telefona 049/467-169.

II.

Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 250,00 kuna po m², odnosno ukupno 3.325,00 kuna (tri tisuće tristo dvadeset pet kuna)

U iznos zakupnine ne ulaze troškovi za potrošenu električnu energiju i vodu.

Troškove za električnu energiju i vodu zakupnik plaća paušalno u iznosu 500,00 kuna (petsto kuna) mjesečno.

III.

Zakup se zasniva na 2 (dvije) godine.

IV.

Pravo prvenstva utvrđuje se sukladno članku 6. stavku 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, u skladu s kojim prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

V.

Ponuditelji su u obvezi uplatiti na žiro-račun Srednje škole Zlatar IBAN: HR 20 2360000 1101492725, koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d., jamčevinu u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine što iznosi 9.975,00 kuna  (devet tisuća devetsto sedamdeset pet kuna).                      

Dokaz o uplati jamčevine treba priložiti ponudi.

Ponuda uz koju nije priložen dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

Uplaćena jamčevina se vraća sudionicima u natječaju čija ponuda nije prihvaćena najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru, a ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu.

VI.

Pisane ponude za natječaj, sa svim traženim prilozima, dostavljaju se na adresu: Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, 49250 Zlatar.

Rok za dostavu ponuda iznosi 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku „Večernji list“.

Ponude se dostavljaju neposredno predajom ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, s naznakom “ne otvaraj - natječaj za zakup poslovnog prostora”.

VII.

Radi osiguranja naplate zakupnine najpovoljniji ponuditelj dužan je prilikom potpisa ugovora o zakupu predati zakupodavcu jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini do 20.000,00 kuna, s potpisom ovlaštene osobe ovjerenim po javnom bilježniku.

VIII.

Ponuda mora sadržavati:

  1. podatke o ponuditelju: ime, prezime i prebivalište fizičke osobe, naziv i sjedište za pravne osobe,
  2. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama po 1 m² za poslovni prostor i iznos mjesečne zakupnine za cijeli poslovni prostor,
  3. popis usluga i proizvoda koje zakupnik namjerava nuditi u poslovnom prostoru.

Uz ponudu se kao sadržaj ponude moraju priložiti sljedeći dokazi o sposobnosti:

a) izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, iz kojeg je razvidno da je podnositelj ponude registriran za obavljanje djelatnosti za namjenu za koju se poslovni prostor daje u zakup, ne stariji od 6 mjeseci, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

b) potvrdu porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

c) dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2 odnosno SOL-2) kojim se dokazuje solventnost ponuditelja, ne stariji od 30 dana, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, te da račun nije bio u blokadi u prethodnih 6 mjeseci,

d) dokaze o pravu prvenstva (ako postoje) sukladno članku 6. stavku 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11., 64/15.) te Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. , 55/11. 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14),

e) dokaz o uplati jamčevine u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine, kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ostali uvjeti iz Javnog natječaja:

Ponuda ponuditelja koji na dan objave Javnog natječaja ima dospjelo dugovanje prema Srednjoj školi Zlatar neće se razmatrati.

IX.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

X.

Javno otvaranje ponuda bit će u Srednjoj školi Zlatar, uredu ravnateljice, Braće Radića 10, 49250 Zlatar trećeg dana nakon isteka natječajnog roka u 12,00 sati. O datumu i vremenu otvaranja ponuda svi ponuditelji bit će još naknadno obaviješteni.

Na otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji, odnosno njihovi predstavnici uz predočenje pisane punomoći.

Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja.

S ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, zaključit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

XI.

Zakupnik ne može zakupljeni prostor dati u podzakup.

XII.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku „Večernji list“, na službenoj web stranici Srednje škole Zlatar te na oglasnoj ploči Škole.

Kao dan objave natječaja smatra se dan njegove objave u dnevnom tisku „Večernji list“.

XIII.

Ponuda koja ne sadrži podatke i priloge iz točke VIII. ovog javnog natječaja, kao i ponuda koja nije dostavljena u natječajnom roku, neće se razmatrati.

XIV.

Zakupodavac zadržava pravo poništenja Javnog natječaja u svako doba, uz navođenje razloga.

                                                                               Predsjednica Školskog odbora:                                                                                              Nataša Krajačić, v.r.
Tražilica
Kalendar
« Srpanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Korisni linkovi

CMS za škole logo
Srednja škola Zlatar / Braće Radić 10, HR-49250 Zlatar / www.ss-zlatar.skole.hr / ss-zlatar@kr.htnet.hr
preskoči na navigaciju